Utforma skuldebrev

Det är Konsumentkreditlagen som styr hur bankerna och andra företag
(näringsidkare) får utforma sina skuldebrev i samband med utlåning och andra
krediter. Lagen är till för att förhindra bankerna från att använda sig av
oskäliga eller orättvisa avtalsvillkor. Exempel på oskäliga avtalsvillkor är att i
avtalet ta in en rätt för banken att höja avgifterna eller räntan på lånet under
avtalsperioden. I skuldebreven för blancolån får inte bankerna binda upp
kunderna på en viss återbetalningstid.

Du som låntagare har alltid rätt till att lösa ditt lån och betala av skulden
tidigare än den återbetalningstid som framgår i skuldebrevet enligt 32 §
Konsumentkreditlagen
.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev, kan även kallas revers eller låneavtal, fungerar som ett kvitto på en skuld och blir på så sätt en trygghet för den som lånar ut pengar. Skuldebrevet är långivarens bevis på att skulden existerar. Avtalet är bindande till dess att låntagaren betalat tillbaka hela skulden. Ett skuldebrev är därmed ett skriftligt och juridiskt bindande avtal som reglerar en skuld, oftast ett lån.

I skuldebrevet finns information om lånebeloppet, eventuell ränta och hur skulden ska betalas tillbaka och vem som är gäldenär (låntagare) och vem som är borgenär (långivare). Skuldebrevet förknippas främst med lån som utges av banker och finansbolag, men de används vid lån mellan privatpersoner.

Det finns två olika typer av skuldebrev, löpande och enkla. Den vanligaste formen är det så kallade löpande skuldebrevet, vilket innebär att skuldebrevet kan överlåtas av långivaren till en annan borgenär. Ett enkelt skuldebrev är å andra sidan utfärdat till en specifik part och kan inte överlåtas till annan. I skuldebrevet ska det framgå hur stor skulden är, hur den ska betalas tillbaka och vilka villkor som gäller för återbetalningen, exempelvis räntesatsen. Den som har undertecknat ett skuldebrev står i skuld till långivaren fram tills dess att skulden är återbetald.

Varför använda skuldebrev?
Skuldebrevet är ett skriftligt bevis på att du lånat ut pengar och genom detskapar du bästa förutsättningarna att få tillbaka de utlånade pengarna i tid. Det reglerar också hur och när skulden ska betalas tillbaka och till vilken ränta. På sätt är skuldebrevet en trygghet för både den som lånat ut pengarna och för låntagaren. Du behöver även ett skuldebrev om du står ensam på ett lån som någon annan nyttjar, om du till exempel tagit ett lån hos banken för att hjälpa ditt barn att lösa dyra blancolån.

Den som skapar skuldebrevet bestämmer hur och när skulden ska betalas. Man kan bestämma att hela skulden ska betalas på begäran från den som lånat ut eller på ett visst datum. Man kan även bestämma att skulden ska delbetalas. Välj om skulden ska delbetalas månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. På vilket sätt skulden ska betalas (genom kontoinsättning, kontant osv.) bestämmer den som skapar skuldebrevet helt fritt. Med ett undertecknat skuldebrev är både långivare och låntagare överens om vad som gäller och man slipper tråkiga missförstånd.

Om du har betalat tillbaka en skuld ska du alltid se till att antingen få tillbaka skuldebrevet, att skuldebrevet makuleras eller att det uppdateras med information om betalningen. Annars finns det risk att du tvingas betala tillbaka samma skuld en gång till.

Hur fungerar det?
För att ett skuldebrev ska vara korrekt utformat bör det innehålla viss obligatorisk information. Nedan är exempel på information som bör ingå i skuldebrevet:
– Uppgifter om långivare och låntagare,
– Skuldbelopp,
– Räntesats, amorteringsvillkor och räntevillkor,
– Information om eventuell säkerhet som ställts för lånet (t.ex. borgensåtagande eller pant),
– Eventuella övriga avgifter, så som uppläggningsavgift,
– Regler vid händelse av dröjsmål/försenad betalning.

Om fler än en person undertecknat ett skuldebrev utan förbehåll om delad ansvarighet är de solidariskt ansvariga för att innehavaren får betalt. Det innebär att den som har gett lånet kan kräva tillbaka det från alla eller endast en av de personerna som skrivit under skuldebrevet. Om en av dem tvingas att betala får han  regressrätt  mot de andra. Skuldebrev ska upprättas i två exemplar och undertecknas. Låntagaren och långivaren får varsitt exemplar. Dessa ska förvaras på ett säkert ställe.

Regler för hur ett skuldebrev ska utfärdas och undertecknas finns i  1§ lagen ( 1936:81 ) om skuldebrev (SkbrL).

Olika typer av skuldebrev

I huvudsak finns det två olika typer av skuldebrev. Enkla och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är utställt till en specifik namngiven person, (”viss man”) enligt 26 § SkbrL, och är vanligast vid lån mellan två
privatpersoner. Ett skuldebrev skall inte förväxlas med ett lånelöfte.

Borgenären kan inte sälja eller överlåta ett enkelt skuldebrev till någon annan utan låntagarens vetskap och godkännande. Om skuldebrevet överlåts är du inte skyldig att betala pengar till denne nye borgenär förrän du informerats. Den nye borgenären kan inte heller kräva dig på pengar retroaktivt så länge du inte informerats om bytet. När ett enkelt skuldebrev byter ägare ska låntagaren informeras skriftligt via brev. Brevet med information om överlåtelsen kallas denuntiation.

Löpande skuldebrev
Löpande skuldebrev som regleras i 11 § SkbrL, kan till skillnad från enkla skuldebrev överlåtas fritt av långivaren till en annan borgenär. De är ställda till ”viss man eller order”. Vid lån hos banker och kreditmarknadsbolag är det så gott som uteslutande löpande skuldebrev som används. Ett löpande skuldebrev kan fritt säljas och överlåtas utan att låntagaren informeras först. Därför räknas det som ett värdepapper på samma sätt som aktier och optioner.

Innehavarskuldebrev
De löpande skuldebreven delas i sin tur in två olika underkategorier; innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Innehavarskuldebrev är inte utställt till en specifik person utan precis som namnet antyder till innehavaren. Det betyder att den som för tillfället har skuldebrevet i sin ägo och kan visa upp det är ägare och kan kräva betalning av låntagaren enligt 13 § SkbrL. Alla löpande skuldebrev där borgenären inte är anges räknas automatiskt som innehavarskuldebrev.

Orderskuldebrev
Ett orderskuldebrev är utställt till en specifik och namngiven person eller till order. Orderskuldebrevet kan fritt överlåtas till vem som helst utan att gäldenären först underrättas. För att ägarbytet ska gälla måste den nya ägaren anges skriftligt i skuldebrevet under order. Av den anledningen är orderskuldebrevet en tryggare form av avtal än ett innehavarskuldebrev. Om du skulle tappa bort ett innehavarskuldebrev skulle nämligen den som eventuellt råkar hitta det räknas som ägare och ha rätt att kräva in skulden i stället för dig. Därför är det väldigt viktigt att alltid begära tillbaka det löpande skuldebrevet när skulden är återbetald enligt 21 § SkbrL.

Se upp för gratis mallar för skuldebrev online
På nätet går det att hitta och ladda ner massor av gratis mallar för alla upptänkliga typer av skuldebrev. Men var försiktig med att använda dessa om du inte är absolut säker på att skuldebrevsmallen går att använda i din situation. Särskilt om du använder för att dokumentera en skuldrelation där det är du som lånar ut pengar.

Eftersom skuldebrevet är ett juridiskt giltigt dokument är ytterst viktigt att allt stämmer går och att applicera på det sätt du tänkt dig. Skulle något vara fel riskerar du att hela eller delar av skuldebrevet blir ogiltigt. Då står du utan skriftlig dokumentation som visar att du alls lånat ut pengar. Nu är det visserligen möjligt att bevis även muntliga avtal juridiskt, men det blir betydligt svårare. Se därför till att ditt skuldebrev är utformat exakt efter den situation det användas för.

För skuldebrev mellan privatpersoner kan du enkelt och säkert använda dig av appen RiQuest som är en skuldebrevstjänst där du kan reglera ditt låneavtal precis som du vill. RiQuest app håller full koll på allt ifrån hur mycket du lånat, lånat ut och till vem. Det går även att upprätta en avbetalningsplan som går att följa kontinuerligt i appen så båda parterna kan hålla koll på skulden.