Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev, kan även kallas revers eller låneavtal, fungerar som ett kvitto på en skuld och blir på så sätt en trygghet för den som lånar ut pengar. Skuldebrevet är långivarens bevis på att skulden existerar. Avtalet är bindande till dess att låntagaren betalat tillbaka hela skulden. Ett skuldebrev är därmed ett skriftligt och juridiskt bindande avtal som reglerar en skuld, oftast ett lån.

I skuldebrevet finns information om lånebeloppet, eventuell ränta och hur skulden ska betalas tillbaka och vem som är gäldenär (låntagare) och vem som är borgenär (långivare). Skuldebrevet förknippas främst med lån som utges av banker och finansbolag, men de används vid lån mellan privatpersoner.

Det finns två olika typer av skuldebrev, löpande och enkla. Den vanligaste formen är det så kallade löpande skuldebrevet, vilket innebär att skuldebrevet kan överlåtas av långivaren till en annan borgenär. Ett enkelt skuldebrev är å andra sidan utfärdat till en specifik part och kan inte överlåtas till annan. I skuldebrevet ska det framgå hur stor skulden är, hur den ska betalas tillbaka och vilka villkor som gäller för återbetalningen, exempelvis räntesatsen. Den som har undertecknat ett skuldebrev står i skuld till långivaren fram tills dess att skulden är återbetald.

Varför använda skuldebrev?
Skuldebrevet är ett skriftligt bevis på att du lånat ut pengar och genom detskapar du bästa förutsättningarna att få tillbaka de utlånade pengarna i tid. Det reglerar också hur och när skulden ska betalas tillbaka och till vilken ränta. På sätt är skuldebrevet en trygghet för både den som lånat ut pengarna och för låntagaren. Du behöver även ett skuldebrev om du står ensam på ett lån som någon annan nyttjar, om du till exempel tagit ett lån hos banken för att hjälpa ditt barn att lösa dyra blancolån.

Den som skapar skuldebrevet bestämmer hur och när skulden ska betalas. Man kan bestämma att hela skulden ska betalas på begäran från den som lånat ut eller på ett visst datum. Man kan även bestämma att skulden ska delbetalas. Välj om skulden ska delbetalas månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. På vilket sätt skulden ska betalas (genom kontoinsättning, kontant osv.) bestämmer den som skapar skuldebrevet helt fritt. Med ett undertecknat skuldebrev är både långivare och låntagare överens om vad som gäller och man slipper tråkiga missförstånd.

Om du har betalat tillbaka en skuld ska du alltid se till att antingen få tillbaka skuldebrevet, att skuldebrevet makuleras eller att det uppdateras med information om betalningen. Annars finns det risk att du tvingas betala tillbaka samma skuld en gång till.

Hur fungerar det?
För att ett skuldebrev ska vara korrekt utformat bör det innehålla viss obligatorisk information. Nedan är exempel på information som bör ingå i skuldebrevet:
– Uppgifter om långivare och låntagare,
– Skuldbelopp,
– Räntesats, amorteringsvillkor och räntevillkor,
– Information om eventuell säkerhet som ställts för lånet (t.ex. borgensåtagande eller pant),
– Eventuella övriga avgifter, så som uppläggningsavgift,
– Regler vid händelse av dröjsmål/försenad betalning.

Om fler än en person undertecknat ett skuldebrev utan förbehåll om delad ansvarighet är de solidariskt ansvariga för att innehavaren får betalt. Det innebär att den som har gett lånet kan kräva tillbaka det från alla eller endast en av de personerna som skrivit under skuldebrevet. Om en av dem tvingas att betala får han  regressrätt  mot de andra. Skuldebrev ska upprättas i två exemplar och undertecknas. Låntagaren och långivaren får varsitt exemplar. Dessa ska förvaras på ett säkert ställe.

Regler för hur ett skuldebrev ska utfärdas och undertecknas finns i  1§ lagen ( 1936:81 ) om skuldebrev (SkbrL).